Mieszkania na wynajem. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

mieszkanie w budownictwie

Kubatura budynku - Wyrażona w metrach sześciennych suma pojemności wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wylicza się ją po wewnętrznym obrysie, mnożąc tenże obrys przez wysokość pomieszczenia, liczoną od podłogi do spodu stropu, czy stropodachu.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli. Stopa procentowa EURIBOR jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach EUR.

ubezpieczenia: mieszkania

Nabycie - Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Izolacyjność akustyczna - Zdolność przegrody do zmniejszania poziomu natężenia dźwięku pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Im jest wyższa tym słabiej słyszymy to, co dzieje się w sąsiednim pokoju lub mieszkaniu. Izolacyjność akustyczną określa się na podstawie badań laboratoryjnych lub terenowych danej przegrody.

Szczelność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego w konstrukcji budowlanej, narażonego na działanie ognia z jednej strony, do nieprzepuszczania płomieni i gorących gazów na stronę nienagrzewaną. Szczelność ogniową oznacza się symbolem (E) oraz określa się w minutach, np. E 90.

prawo: zamiana nieruchomości

Samowola budowlana - legalizacja - Postępowanie legalizacyjne zawsze prowadzone jest przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. To powiatowi inspektorzy, prowadząc postępowanie, ustalają, czy nastąpiło przekroczenie przepisów prawa budowlanego i czy wybudowany obiekt stanowi samowolę budowlaną. Jeżeli inwestor nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów w wyznaczonym mu terminie, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce samowoli budowlanej. Przedłożenie natomiast wszystkich wymaganych dokumentów w terminie traktuje się jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została jeszcze zakończona.

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

zaplecze budowy - wszelkiego rodzaju tymczasowe pomieszczenia i obiekty magazynowe, socjalne, warsztatowe i inne wykorzystywane jako obiekty pomocnicze przy realizacji prac budowlano-montażowych, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, zaplecza budowy nie stanowią obiekty należące do zleceniodawcy/inwestora, istniejące na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w dniu rozpoczęcia realizacji kontraktu.

finanse: sprzedaż mieszkania

Limit kredytowy - limit wyliczony na podstawie zdolności kredytowej. Jest on uzależniony od indywidualnej zdolności kredytowej. Najczęściej jest to wielokrotność dochodu, jednak banki mogą mieć indywidualnie ustalone czynniki wpływające na wysokość limitu, np. fakt jak długo jest się klientem danego banku, czy posiada się jakiś inny produkt w danym banku.

linia kredytowa - to kredyt w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie limitu. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym automatycznie lub na wniosek klienta.

Lokale - Nieruchomości © 2017

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Mieszkania na wynajem. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana