Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Mieszkania na wynajem. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

dom w budownictwie

Współczynnik przewodzenia ciepła - Określa ilość ciepła, jakie przenika w ciągu godziny przez 1 m2 płaskiej przegrody wykonanej z danego materiału o grubości 1 metra przy różnicy temperatur po obu stronach przegrody o 1 stopień K.

finanse: mieszkanie, dom

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Limit odpowiedzialności - Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Ściana dwuwarstwowa - Ściana składająca się z dwóch równoległych murów ze spoiną podłużną wypełnioną całkowicie zaprawą murarską, zespolonych za pomocą kotew w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń. Potocznie, terminem tym określa się także ścianę jednowarstwową (warstwa murowa) z dociepleniem (warstwa izolacyjna).

Budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadający fundamenty i dach. Może to być budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek mieszkalny jednorodzinny.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Spółdzielnia mieszkaniowa - Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie. Może także zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem.

Świadectwo energetyczne - Od 1 stycznia 2009 roku każdy nowowybudowany budynek oddawany do użytkowania oraz każdy budynek starszy, jednak wprowadzany do obrotu, czyli np. wynajmowany lub sprzedawany musi posiadać świadectwo energetyczne. Jest to dokument, który określa zużycie energii w danym budynku oraz koszty jego utrzymania.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe -

  • alarm - elektroniczny system wizualno-dźwiękowy o działaniu lokalnym lub z powiadamianiem stałego adresata alarmu, tj. Ubezpieczonego bądź osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego jako odpowiedzialnej za odbiór sygnału alarmu i podjęcie działań interwencyjnych,
  • zamki w drzwiach zewnętrznych prowadzących do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
  • drzwi antywłamaniowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie,
  • zamontowane na oknach, drzwiach balkonowych, tarasowych lub innych częściach oszklonych, żaluzje posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie lub kraty,
  • okna, przeszklone drzwi tarasowe lub balkonowe posiadające atest potwierdzający ich zwiększoną odporność na włamanie.

awaria drzwi zewnętrznych -

  • zacięcie się zamka, zaklinowanie się złamanego klucza lub innego urządzenia otwierającego w zamku lub zniszczenie zamka przez osoby trzecie w taki sposób, że otwarcie drzwi do miejsca ubezpieczenia nie jest możliwe bez interwencji ślusarza,
  • nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego zatrzaśnięcie się drzwi w taki sposób, że Ubezpieczony pozostaje na zewnątrz miejsca ubezpieczenia, a klucze lub inne urządzenia otwierające znajdują się wewnątrz miejsca ubezpieczenia.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

konto osobiste - rachunek bankowy oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych służący do przeprowadzania rozliczeń, tj. otrzymywania należności i regulowania zobowiązań. Na konto mogą być przekazywane wynagrodzenia, emerytury, renty oraz stałe dochody z innych źródeł.

Lokale - Nieruchomości © 2018

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Mieszkania na wynajem. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana