Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Mieszkania na wynajem. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

nieruchomości w budownictwie

Strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę - to inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

finanse: sprzedaż gruntu

Kapitalizacja - dopisanie odsetek po upływie ustalonego wcześniej okresu. Kapitalizacja najczęściej odbywa się na zakończenie lokaty. Bywają sytuacje kiedy kapitalizacja następuje w trakcie trwania lokaty i wtedy naliczone odsetki mogą być dopisywane do kwoty lokaty lub przekazywane na konto klienta. Istnieje możliwość wyboru w jaki sposób będą dopisywane odsetki.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny - prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu części składek emerytalnych (ok. 1/3) i ich inwestowaniu z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla Członków OFE po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Świadectwo charakterystyki energetycznej - Dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do użytkowania budynku wynikającego z jego przeznaczenia i standardu, czyli do jego ogrzania, dostarczenia ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Świadectwo charakterystyki pozwala określić roczne koszty dostawy energii. Podaje również źródła energii w danym budynku oraz na co energia jest zużywana. Wielkość zapotrzebowania na energię oblicza się na podstawie stałych i obiektywnych cech budynku a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Podstawą sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku określona w dokumentacji technicznej lub inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

Element prefabrykowany - Półprodukt, element budowlany (np. płyta stropowa), który montuje się na placu budowy. Prefabrykaty dzielą się na: stalowe, drewniane, żelbetowe, strunobetonowe, kablobetonowe i inne.

prawo i nieruchomość

Budowa - nie zawsze do wybudowania obiektu konieczne jest pozwolenie na budowę. W pewnych wypadkach wystarczające jest jedynie zgłoszenie staroście zamiaru budowy. Lista kategorii budynków, do wzniesienia których nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, ale jest potrzebne zgłoszenie zawarta jest w art. 30 prawa budowlanego. Do najważniejszych zalicza się:

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany o powierzchni zabudowy do 25 m2,
 • ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • kraty na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do dziesięciu stanowisk włącznie,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce,
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 30 m2,
 • urządzenia o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

lokal mieszkalny - znajdujące się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wyodrębnione pomieszczenie lub pomieszczenia służące do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, stanowiące odrębną nieruchomość albo będące przedmiotem spółdzielczego prawa do lokalu oraz przynależne do tego lokalu:

 • pomieszczenie gospodarcze,
 • pomieszczenie garażowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub miejsce postojowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wraz ze stałymi elementami.

finanse: kupno domu, mieszkania

Przewalutowanie - zmiana waluty kredytu. Za tego typu operację banki mogą pobierać prowizje. Dodatkowo w takim przypadku podpisywany jest aneks do umowy.

Lokale - Nieruchomości © 2017

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Mieszkania na wynajem. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana