Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Mieszkania na wynajem. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

dom jednorodzinny w budownictwie

Renta planistyczna - to opłata dla gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest pomniejszana o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego w celu podniesienia wartości nieruchomości.

finanse: sprzedaż działki

Ubezpieczenie pomostowe / przejściowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt takiego ubezpieczenia jest zazwyczaj niski, natomiast zdarza się, że niektóre banki stosują podwyższone oprocentowanie w okresie braku docelowego zabezpieczenia wpisu hipoteki.

ubezpieczenia: mieszkania

Nabycie - Nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu w wyniku złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Nieruchomość - to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

prawo: dom, mieszkanie

Świadectwo energetyczne - Poza nowo wybudowanymi obiektami świadectwa energetyczne muszą być sporządzane także dla budynków starych, które są już użytkowane, a które są wprowadzane do obrotu, czyli np. wynajmowane lub sprzedawane. Obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie oznacza jednak, że nie jest możliwa sprzedaż lub wynajęcie lokalu, bez świadectwa energetycznego. Nowelizacja prawa budowlanego nie wprowadza bowiem żadnych sankcji za brak świadectwa, jak np. kara grzywny czy nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja nie stanowi także, że bez tego dokumentu notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego. W praktyce zatem to kupujący mieszkanie lub dom albo wynajmujący dany lokal decyduje o tym, czy przy tego typu transakcji lokalu już używanego konieczne jest świadectwo energetyczne. Jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia świadectwa, to zbywca lub wynajmujący ma obowiązek jego posiadania. Jeżeli jednak nabywca lub najemca takiego żądania nie zgłosi, to sprzedaż lub wynajęcie mieszkania czy innego lokalu, np. użytkowego, możliwa jest bez świadectwa.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

budynek mieszkalny w stadium budowy, budynek niemieszkalny w stadium budowy - budynek mieszkalny albo budynek niemieszkalny nowo wznoszony, przy czym przyjmuje się, że:

  • rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy w szczególności wytyczenia geodezyjnego budynku w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
  • zakończenie budowy następuje w momencie pierwszego zamieszkania w przypadku budynku mieszkalnego w stadium budowy lub rozpoczęcia użytkowania w przypadku budynku niemieszkalnego w stadium budowy.

prace budowlano-montażowe - prace, zarówno stałe, jak i tymczasowe, przygotowawcze i pomocnicze, związane z wykonaniem obiektu budowlanego lub obiektu montażowego, jak również ich rozbudową, odbudową, nadbudową, przebudową, remontem, modernizacją, rozbiórką lub demontażem w całości lub w części, wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich realizacji materiałami (w szczególności materiałami budowlanymi), maszynami, urządzeniami i instalacjami (lub ich częściami), które mają zostać wbudowane lub zamontowane, wyszczególnionymi w kontrakcie, w tym dostarczonymi przez zleceniodawcę/inwestora, o ile zostały objęte umową ubezpieczenia.

finanse: kupno domu, mieszkania

Lokata rentierska - jest to rodzaj długoterminowej lokaty, w przypadku której odsetki nie są dodawane do kwoty podstawowej, ale wypłacane klientowi. Lokata nazywana jest rentierską, gdyż wypłacane regularnie odsetki przypominają otrzymywanie przez klienta renty.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej - obciążenie min. prawa własności nieruchomości, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do użytkowania wieczystego.

Lokale - Nieruchomości © 2017

Mieszkania na wynajem. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana