Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Mieszkania na wynajem. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

domy, nieruchomości w budownictwie

Stan surowy - Stopień zaawansowania prac budowanych. Stan surowy otwarty oznacza, wykonanie prac konstrukcyjno-montażowych części nadziemnej budynku. Stan surowy zamknięty obejmuje również roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nie obejmuje tzw. białego montażu, ułożenia podłóg czy wykonania innych prac wykończeniowych we wnętrzu budynku.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Blokada środków na rachunku bankowym - udzielenie pełnomocnictwa do pobrania lub potrącenia z zablokowanego rachunku kwoty niespłaconego kredytu.

ubezpieczenie: domu

Odszkodowanie - Świadczenie jakie należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od osoby, która tą szkodę wyrządziła lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Nadproża zespolone - Nadproże wykonane z elementów przenoszących naprężenia rozciągające (płaskie, zbrojone belki) oraz warstwy murowanej bezpośrednio nad belką. Warstwa murowana przenosi obciążenia ściskające.

Murłata - element więźby dachowej (najczęściej drewniana pozioma belka), za pomocą którego więźba przymocowana jest do budynku, stanowi bezpośrednie oparcie dla krokwi, najczęściej mocowana do wieńca za pomocą specjalnych kotew.

prawo: sprzedaż działek

Księgi wieczyste - zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Mogą one być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zakładane są zazwyczaj na wniosek osoby uprawnionej, czyli np. takiej, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej ograniczone prawo rzeczowe.

mieszkanie w ubezpieczeniach

upadek drzew lub masztów - przewrócenie się drzew lub masztów lub oderwanie się i upadek ich części na ubezpieczony przedmiot. Przez maszty należy rozumieć również słupy energetyczne, kominy wolnostojące lub latarnie.

finanse: dom, mieszkanie

Prowizja za gotowość - naliczana i ustalana w okresie, gdy bank jest gotowy do natychmiastowego postawienia środków finansowych do dyspozycji klienta.

Lokale - Nieruchomości © 2017

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Mieszkania na wynajem. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana