Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. Mieszkania na wynajem. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Lokale - Nieruchomości

dom w budownictwie

Cokół - to zewnętrzny pas wykończenia ściany ponad powierzchnią terenu w celu ochrony budynku przed warunkami atmosferycznymi.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy przychodami a wydatkami skarbu państwa oraz jednostek z niego finansowanych. Zgodnie z zaleceniem UE (traktat z Maastricht) roczny, deficyt powinien wynieść maksimum 3 proc PKB. Według danych Eurostatu w roku 2010 polski deficyt osiągnął poziom 7,1 proc PKB.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

Świadectwo uczestnictwa - Pisemne świadectwo powierzenia środków wysyłane do uczestnika po jego przystąpieniu do funduszu, zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, ilość przyznanych jednostek uczestnictwa.

Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego

Jeżeli chcemy rozpocząć amortyzację nieruchomości i jest to dom lub wyodrębniony lokal mieszkalny, to amortyzacji, jako tzw. środki trwałe, podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania... » więcej

Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny

Od 28 stycznia właściciele lokali mieszkalnych mogą je wynajmować na podstawie umowy o najem okazjonalny. Ta forma najmu chroni interesy właścicieli nieruchomości dużo lepiej niż zwykła forma najmu, dlatego że ogranicza możliwość uchylania się od eksmisji. Osoba wynajmująca mieszkanie będzie mogła ... » więcej

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania

Jednym z kosztów uzyskania przychodu z najmu nieruchomości jest amortyzacja gdzie amortyzować można zarówno całą nieruchomość mieszkanie, dom lub tylko część, jeżeli przedmiotem najmu jest tylko część domu lub jeden pokój w mieszkaniu. Amortyzować można też prawo do mieszkania spółdzielczego własno... » więcej

Mieszkania na wynajem

Ministerstwo Infrastruktury pracuje obecnie nad projektem nowej ustawy o zorganizowanym budownictwie mieszkaniowym. Gminy lub podmioty Skarbu Państwa przekazywałyby za darmo grunty pod budowę mieszkań prywatnym inwestorom, jak np. deweloperom, przedsiębiorstwom. Podmioty te mogłyby na takich grunta... » więcej

lokale konin, nieruchomości koło - mieszkania

lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Klasa ekspozycji - Opisuje cechy środowiska i sposób jego oddziaływania na element konstrukcji. Ze względu na różne czynniki oddziałujące, istnieje kilka grup klas ekspozycji, m.in.: ze względu na oddziaływanie wody, mrozu oraz oddziaływanie chemiczne.

Murłaty - Tak nazywane są drewniane belki ułożone na górnej powierzchni muru. Ich zadaniem jest przeniesienie i równomierne rozłożenie na mur obciążeń z więźby dachowej, a co za tym idzie, zapewnienie jej większej stabilności.

prawo: wynajem domów

Hipoteka przymusowa - wierzyciel, którego wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym (określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym), może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Zgoda dłużnika na obciążenie nieruchomości nie jest potrzebna. Wystarczy wniosek wierzyciela z załączonym tytułem wykonawczym. Tytułami egzekucyjnymi podlegającymi wykonaniu w drodze egzekucji sądowej mogą być m.in.: prawomocne orzeczenie sądu, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej. Przedmiotem hipoteki przymusowej mogą być m.in. zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, których wysokość została określona w decyzji administracyjnej.

nieruchomość w ubezpieczeniach

teren budowy - teren przekazany przez zleceniodawcę/inwestora, w obrębie którego realizowane są prace budowlano-montażowe wraz z powierzchnią zajmowaną przez zaplecze budowy.

finanse: sprzedaż nieruchomości

Inwestor zastępczy - spółdzielnia mieszkaniowa lub deweloper budujący lokale i domy mieszkalne w celu ich sprzedaży i przeniesienia prawa własności na rzecz osoby trzeciej.

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Lokale - Nieruchomości © 2018

Rozliczanie kosztów uzyskanych z najmu domu lub mieszkania. Wynajmowanie mieszkań na podstawie umowy o najem okazjonalny. Mieszkania na wynajem. Wartość nieruchomość, domu lub lokalu mieszkalnego. lokale, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, nieruchomości lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana